Úvod » Technical info » Diffuse open structures and compositions

Diffuse open structures and compositions

Co je to difúzně otevřená konstrukce

Difúzně otevřená konstrukce pláště budovy je charakteristická tím, že umožňuje prostup suchého vzduchu a vodní páry mechanismem difúze. V jistém smyslu se dá taková konstrukce připodobnit k pokožce: v rozumné, přitom ale potřebné míře umožňuje průběh přirozených přírodních procesů. Je vhodné připomenout, že všechny budovy stavěné tradičními technologiemi (např. cihly) mají obvodové pláště difúzně otevřené (pokud ovšem nejsou dodatečně zateplené neprodyšnými tepelnými izolacemi či pokud nejsou povrchy exteriéru tvořené neprodyšnými tenkovrstvými omítkami). Totéž platí i pro domy stavěné z pórobetonů, plynosilikátů a pro všechny tradiční srubové stavby.

Používání neprodyšných zateplovacích systémů obvykle přináší uživatelům řadu problémů. V prostorách se stěnami neumožňujícími vzájemnou difúzi vodní páry a suchého vzduchu bývá nestabilní vlhkostní režim, výjimkou není výskyt plísní na površích interiérů stěn, vlhká ostění oken apod.

Uvedené souvislosti naznačují, že požadavek energetické úspornosti s otázkou konstruování zdravých a technicky spolehlivých budov velice úzce souvisí. Řešení jednoho problému nelze oddělit od druhého.

Použitý materiál

Základem je umístění tepelně izolačních a současně konstrukčních dřevovláknitých desek Hofatex na nosnou KVH konstrukci, která je vyplněná tepelnou izolací Knauf Insulation "diffu" nebo izolace z ovčí vlny INSOFLEECE

Knauf Insulation "diffu", technologie ECOSE®

Vysoce účinná, ekologicky nezávadná minerální tepelná izolace bez obsahu formaldehydu, fenolu a akrylátu. Technicky důležitými charakteristikami jsou zejména:

 • vysoká tepelně izolační schopnost,
 • faktor difúzního odporu vhodný pro tvorbu difúzně otevřených konstrukcí,
 • vysoká zvuková pohltivost (třída A),
 • vysoká požární odolnost (třída reakce na oheň A1),
 • trvalá pružnost izolačních desek.

Pružné izolační desky z konopí

Přírodní ekologická tepelná izolace vyrobená z konopných vláken s prímesí pojivových vláken a roztoku sody jako ochrany proti horení a plísním.

Výše uvedené vlastnosti vytvářejí velmi dobré předpoklady pro aplikaci této izolace při konstrukci domu se zdravým vnitřním prostředím, pro konstrukce dřevostaveb i pro konstrukce zateplení podkroví. Výhodne je lze ve velkém měřítku využít pri navrhování difúzně otevřených konstrukcí plášťů dřevostaveb ryze z přírodních materiálů.

Vlastnosti:

 • velmi dobrá absorpční schopnost a izolační stabilita ve velmi vlhkých podmínkách
 • vhodná pro difúzně otevřené konstrukce
 • vytváří po celý rok přirozeným způsobem konstantní vlhkostní i teplotní klima a zdravé prostředí v interiérech domu
 • příjemná manipulace bez nebezpečí poškození kůže nebo dýchacích cest
 • odolnost proti plísním, hnilobám a škůdcům,
 • odpuzuje hmyz a hlodavce
 • dobré akustické vlastnosti

Dřevovláknité desky Hofatex se s výhodou upevňují pomocí širokých spon BS 29000 (šířka hřbetu spony 27 mm) z nerezového drátu o průměru 2mm, minimální hloubka zapuštění do podkladu (rostlého dřeva roštu) je 30 mm.

Desky Hofatex upevňujeme na fasádu vždy směrem odspoda, první desku je vhodné osadit na kovovou zakládací lištu. Minimální výška osazení nad terénem je 300 mm, v záplavových oblastech se doporučuje osazení nad úroveň hladiny záplavové vody.

Osazení první spodní řady desek musí být přesné, aby při umisťování dalších vyšších řad nedocházelo k rozevírání spár mezi deskami. Desky se osazují vždy perem nahoru, svislé spáry desek se převazují alespoň o 250 mm. Spodní řadu dřevovláknitých desek upevňujeme při jejím horním líci teprve po usazení řady následující (na ní ležící), aby bylo možné drážku horní řady dobře a pohodlně osadit na pero řady spodní. Plné dosazení pera a drážky zajišťujeme mírným doklepnutím desky na protilehlém okraji. Doklepávání zásadně provádíme přes pomocné prkénko, abychom nepoškodili pera osazované desky.

Při provádění tenkovrstvých omítek je třeba důsledně provádět vyztužování všech tupých spojů desek, například v místech nároží či ostění. K tomu se užívá výztužné síťky, doporučené dodavatelem omítkového systému.

Povrch nové fasády může být tvořen tenkovrstvou omítkou pouze na desky Hofatex UD nebo obkladem s provětrávanou mezerou desky Hofatex Kombi.

Hofatex UD

Hofatex UD má objemovou hmotnost 260 kg/m3. Materiál je ve hmotě hydrofobizovaný parafinem. Deska je po obvodě opatřena perem a drážkou. Desky se vyrábějí v tloušťkách 18, 22, 35, 52, 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500mm (desky do tloušťky 60 mm) a 580 x 1750mm (tloušťka desek nad 60 mm). Materiál je vhodný zejména pro zateplení střech jako nadkrokevní izolace, kde může převzít i funkci pojistné hydroizolace. Rovněž tak se užívá pro vnější opláštění obvodových stěn budov. Používá se i v interiérech na obklady stropů a stěn. Obvyklá povrchová úprava u stropů a stěn je tenkovrstvá omítka.

Hofatex KOMBI

Deska vyrobená kombinací materiálů Hofafest UD a Hofatex Therm. Vrstva materiálu Hofafest UD je opatřena po obvodě perem a drážkou. Hofatex Kombi se skládá z : Hofatex UD a Hofatex TopTherm. Objemová hmotnost 260/170 kg/m3. Desky se vyrábějí v tloušťkách 60, 80 a 100 mm. Rozměr desek 580 x 2500 mm. Materiál se používá především pro konstrukce obvodových plášťů a zateplení podkroví.

Tenkovrstvou omítku na povrch dřevovláknitých desek Hofatex je nutné provést nejdéle do 4 týdnů od umístění na fasádu, protože jinak hrozí zhoršení přilnavosti omítkového systému na desky a rovněž vzniká riziko zvlnění jejich povrchu. Nedoporučuje me provádět omítky při teplotách pod +10 °C.

Podmínkou pro zachování difúzní otevřenosti zateplení je volba silikátové tenkovrstvé omítky. Zcela nevhodné jsou omítky akrylátové, které vodní páru prakticky nepropouštějí. Proto je nutné použít tenkovrstvé omítky s dostatečnou difúzní propustností.

Difúzně otevřené zateplení obvodových plášťů dřevostaveb touto technologií je výhodné z několika hledisek

 • Získaný zateplovací systém je difúzně otevřený. Nevznikají tedy problémy s plísněmi v koutech místností, za skříněmi apod.).
 • Díky vlastnostem dřevovláknitých desek Hofatex UD je možné aplikovat tenkovrstvé omítky přímo na tyto desky.
 • Není nutné provést vyrovnání zateplovaného povrchu.
 • Doporučené dřevovláknité desky Hofatex se po celém obvodě napojují spojem pero - drážka, což zaručuje rovinnost povrchu fasády.
 • Systém používá pouze mechanické kotvení; odstraňuje se tak plošné používání lepidel, které mají nepříznivý vliv na difúzní vlastnosti obvodových stěn.
 • Základní předností řešení zateplení typu spočívá v jeho rychlosti a jednoduchosti. Desky se na obvodovou konstrukci upevňují "nasucho" pouze mechanicky pomocí spon (doporučeno) nebo vrutů.

Konstrukce DIFFUWALL zajistí zdravější a pohodlnější bydlení pro vaši rodinu.